Satua Bali

Satua Bali Mén Brayut

19 Maret 2021
Kacerita ada anak makurenan, ngelah pianak plekutus liunné, luh-muani kayang ané enu di basangné. Répot ia ngurusang pianak dogén, makejang gaénné suba angkuhina, nanging tusing mapikolih. Madagang tuara mabati, buina umahné rénggang-rénggong, raabné pacalompong maengsuban

Satua Bali I Kedis Lanjana lan I Muun

5 Februari 2021
992
Satua Bali I Kedis Lanjana ngelemeng pesan tuturange teken Kumpine ipidan, tur ngelemeng mase kebace di bukune. I Lanjane mula kedis cenik, nanging wanen tur ngelah akal ngalahang tingkah corah kedis gede madan I Muun.
Bali Tersenyum © 2023